Klauskite

+370 52685990

Naujienos

May 29, 2018

GDPR Reglamentas

Mūsų įmonei „LITNOBILES“ svarbu, kad pasitikite mumis, esame įsipareigoję apsaugoti jūsų asmens duomenis. Duomenų apsaugos įstatymo pokyčiai, kurie įsigaliojo nuo 2018 m. gegužės 25 d. - teigiamas žingsnis pirmyn, išplečiantis jūsų dabartines teises į duomenų privatumą ir saugumą bei pagerinantis jūsų asmeninės informacijos apsaugą (į šiuos dalykus mes žiūrime rimtai). Atnaujinome savo privatumo politiką, kad atspindėtų šiuos teigiamus pokyčius, įskaitant informaciją, kaip renkame, saugome ir tvarkome jūsų asmens duomenis. Taip pat nurodėme, kaip galite susisiekti su mumis, kad pasinaudotumėte savo teisėmis 

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO POLITIKA

Asmens duomenų tvarkymo politika nustato UAB „Litnobiles“ asmens duomenų tvarkymo principus, duomenų subjektų teises ir kitus aktualius klausimus asmens duomenų tvarkymo procese.

UAB „Litnobiles“  – pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus įsteigta ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė. Įmonės kodas – 124967755, buveinės adresas – A. Kojelavičiaus g. 17, Vilnius. Kontaktinė informacija – telefono numeris +370 5 246 1587, elektroninio pašto adresas – info@litnobiles.lt, elektroninio pašto adresas klausimams dėl asmens duomenų apsaugos ir šios politikos – K.Petryla@litnobiles.lt

 

KAS YRA ASMENS DUOMENYS?

Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių, arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.

 

KOKIU TIKSLU UAB LITNOBILES RENKA IR TVARKO JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

UAB „Litnobiles“ renka ir tvarko Jūsų asmens duomenis, kad galėtų tinkamai ir kokybiški teikti paslaugas bei parduoti produktus:

  • Sudaryti paslaugų ar produktų sutartis ir tinkamai jas vykdyti;
  • Vykdyti užsakymus ir užklausas apie teikiamas paslaugas ir produktus;
  • Išrašyti ir pateikti sąskaitas už suteiktas paslaugas;

UAB „Litnobiles“ su Jūsų sutikimu asmens duomenis tvarko šiais tikslais:

  • Tiesioginės rinkodaros tikslu (teikti informaciją apie bendrovės teikiamas paslaugas bei parduodamas prekes ir produktus);

 

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PAGRINDAI

UAB „Litnobiles“ tvarkydama asmens duomenis, vadovaujasi Lietuvos Respublikos teisės aktuose įtvirtintais asmens duomenų tvarkymo reikalavimais, taip pat Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo) ir kitais asmens duomenų tvarkymo ir apsaugos klausimus reglamentuojančiais teisės aktais.

 

UAB „Litnobiles“ renka ir toliau tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais – Jūsų sutikimu, siekdama sudaryti ir (arba) vykdyti su Jumis sudarytas sutartis, kai tvarkyti asmens duomenis įpareigoja atitinkami teisės aktai ir kai asmens duomenis reikia tvarkyti dėl UAB „Litnobiles“ teisėto intereso (tik jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni).

 

Dažniausiai teisinis pagrindas tvarkyti Jūsų asmens duomenis yra sutartis (žodinė ar rašytinė) ir imperatyvūs teisės aktai (Buhalterinės apskaitos įstatymas, Pridėtinės vertės mokesčio įstatymas ir kt.). Asmens duomenys taip pat gali būti tvarkomi davus sutikimą (pvz., tiesioginės rinkodaros tikslu).

 

Duomenų subjekto sutikimas – bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais, kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys.

 

Davę sutikimą naudoti savo asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, Jūs sutinkate gauti informaciją apie UAB „Litnobiles“ siūlomas paslaugas bei prekes ir kitą informaciją, susijusią su teikiamomis paslaugomis ir tiekiamomis prekėmis.

 

Jūs bet kada galite atšaukti savo sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais. Sutikimą galite atšaukti susisiekę su mumis el. paštu info@litnobiles.lt, taip pat kiekvieno el. laiško apačioje yra nurodyta tvarka, kaip galite išreikšti nesutikimą paspaudę atitinkamą laiške esančią nuorodą dėl sutikimo atšaukimo.

 

KAM JŪSŲ ASMENS DUOMENYS GALI BŪI TEIKIAMI?

 

UAB „Litnobiles“, tvarkydama asmens duomenis, įsipareigoja laikytis konfidencialumo. Informacija gali būti atskleista kitoms šalims, jeigu to reikia sutarčiai sudaryti arba jai vykdyti, arba dėl kitų teisėtų priežasčių. Informacija taip pat gali būti suteikta kitoms šalims Jūsų prašymu.

Mes galime pateikti Jūsų duomenis duomenų tvarkytojams (paslaugų teikėjams), kurie teikia mums paslaugas (atlieka darbus) ir tvarko Jūsų duomenis mūsų, kaip duomenų valdytojo, vardu. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Pasitelkdami paslaugų teikėjus, imamės visų reikiamų priemonių, kad užtikrintume, jog ir mūsų duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų asmens duomenų konfidencialumą. Pateikiame pavyzdinį (nebaigtinį) sąrašą subjektų, kuriems gali būti teikiami asmens duomenys:

  • Buhalterines paslaugas teikiantys subjektai;
  • Valstybės institucijoms galime teikti Jūsų duomenis atsakydami į teismo arba valstybės institucijų prašymus, tačiau tik ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai laikytis teisės aktų.

 

KIEK LAIKO IR KAIP BUS SAUGOMI JŪSŲ ASMENS DUOMENYS?

Surinkti asmens duomenys saugomi spausdintuose dokumentuose ir mūsų informacinėse sistemose. Mes saugome Jūsų asmens duomenis tiek, kiek tai numato teisės aktai arba atsižvelgdami į duomenų tvarkymo tikslus, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimo laikotarpis. Asmens duomenys paprastai saugomi tol, kol iš sutartinių santykių gali kilti pagrįstų reikalavimų. Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami.

Nors Jūs galite nutraukti sutartį ir atsisakyti mūsų paslaugų, dėl galbūt ateityje atsirasiančių reikalavimų mes ir toliau saugosime Jūsų asmens duomenis iki duomenų saugojimo laikotarpio pabaigos.

Be to, informaciją saugome tam, kad prireikus galėtume Jums suteikti reikiamą informaciją, kad turėtume tinkamą mūsų ir Jūsų santykių istoriją ir galėtume atsakyti į visus klausimus, susijusius su Jūsų ir mūsų bendradarbiavimu.

Gerbdami Jūsų laiką, Jūsų asmens duomenis, kuriuos tvarkome su Jūsų sutikimu tiesioginės rinkodaros tikslais, tvarkome tol, kol Jūs neatšaukiate savo sutikimo dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo.

UAB „Litnobiles“ įsipareigoja užtikrinti, kad Jūsų asmens duomenys būtų apsaugoti. UAB „Litnobiles“ naudoja technines ir organizacines priemones, kurios apsaugo Jūsų asmens duomenis nuo neteisėto Jūsų duomenų naudojimo ar jų atskleidimo ar neteisėto sunaikinimo ar pakeitimo. Visi UAB „Litnobiles“ darbuotojai ir tretieji asmenys, kuriuos UAB „Litnobiles“ pasitelkia Jūsų asmens duomenims tvarkyti, yra įsipareigoję gerbti Jūsų informacijos konfidencialumą.

 

JŪSŲ TEISĖS IR JŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS SRITYJE

Jūs turite teisę pateikęs tapatybę patvirtinantį dokumentą (tapatybei patvirtinti turi būti pateiktas Lietuvos Respublikos piliečio pasas, asmens tapatybės kortelė, vairuotojo pažymėjimas) ir prašymą (raštu, elektroninėmis priemonėmis):

gauti informaciją apie Jūsų asmens duomenis, iš kur ir kaip asmens duomenys yra surinkti ir / ar kaip jie yra tvarkomi;

prašyti pataisyti savo asmens duomenis, nebetvarkyti jų, sunaikinti juos, jeigu duomenys yra neteisingi, pateikti ne visi ar netikslūs arba jeigu jie nebereikalingi, atsižvelgiant į tikslus, kuriems buvo surinkti;

prašyti sunaikinti asmens duomenis arba nebetvarkyti jų, išskyrus prašymą nebesaugoti asmens duomenų. Tokie duomenys nebesaugomi tik tuo atveju, jei Jūs, susipažinęs su savo asmens duomenimis, nustatote, kad asmens duomenys tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai.

Jūs taip pat turite teisę:

nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi arba juos ketinama tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais arba dėl teisėto intereso, kurio siekia [bendrovės pavadinimas] arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys;

bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą tvarkyti duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais;

į duomenų perkeliamumą ir teisę reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“) arba prašyti apriboti jų tvarkymą.

 

SLAPUKAI

Slapukas yra nedidelė teksto rinkmena, kurią svetainė Jums joje apsilankius išsaugo Jūsų kompiuteryje arba judriojo ryšio įrenginyje. Dėl jo interneto svetainė gali tam tikrą laiką „atsiminti“ Jūsų veiksmus ir parinktis (pvz., registracijos vardą, kalbą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis), o jums nereikia jų iš naujo įvedinėti kaskart lankantis svetainėje ar naršant įvairiuose jos puslapiuose. Slapukai yra naudojami UAB „Litnobiles“ internetiniame puslapyje www.litnobiles.lt

Mūsų puslapyje slapukai yra naudojami Jūsų patogumui su tikslu, kad sistema atsimintų registracijos vardą ir kaskart nereikėtų iš naujo įvedinėti registracijos vardą.

Su slapukais susijusi informacija nenaudojama Jūsų tapatybei nustatyti. Šie slapukai nenaudojami jokiais kitais nei pirmiau aprašytieji tikslais.

 

Daugiau informacijos https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?emailID=5af1a738597ed771f9ee9039&uri=CELEX%3A32016R0679&utm_campaign=GDPR_5af1a738597ed771f9ee9039&utm_medium=email&utm_source=newsletter